• C?ng ty TNTNHH sinh h?c d??c ph?m Khoa Uy?n Giang Tay/ C?ng ty TNTNHH hóa ch?t Khoa Uy?n Qu?ng ??c

  Công ty TNHH sinh h?c d??c ph?m Khoa UY?n Giang Tây n?m ? khu công nghi?p C? S?n huy?n Bành Tr?ch, t?nh Giang Tây. Khu công nghi?p này là khu công nghi?p c?p t?nh ???c chính quy?n nhân dân t?nh Giang Tây phê chu?n xây d?ng. Khu v?c ?y d?a núi nhìn sông, v? trí vô cùng l?i th?. T?ng di?n tích công ty 98000 m2, t?ng di?n tích xây d?ng là 32000 m2. Công ty không nh?ng trang b? c? s? s?n xu?t và c? s? v?t ch?t hoàn thi?n, mà còn có m?t trung tâm nghiên c?u s?n ph?m m?i, cung c?p h? tr? k? thu?t và ??ng l?c m?nh m? cho s? phát tri?n lành m?nh c?a công ty.
  D??i s? ch? ??o chi?n l??c ??i m?i công ngh?, v?i m?c tiêu phát tri?n sinh h?c d??c ph?m, tr?i qua nhi?u n?m n? l?c, công ty ?ã phát tri?n công ngh? sinh h?c v?i nhi?u lo?i h?p ch?t không ??i x?ng l?y enzym làm ch?t xúc tác sinh h?c, trong ?ó các s?n ph?m nh? dòng s?n ph?m axit mandelic chiral, dòng cyanohydrins chiral và ch?t trung gian atorvastatin, ??u là s?n ph?m c?a công ty chúng tôi có l?i th? và s?c c?nh tranh trên ph?m vi toàn c?u.
  Công ty s? ti?p túc nâng cao ý th?c ph?c v? khách hàng, ?em l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng giá c? c?nh tranh và s? d?ch v? ch?t l??ng. ??ng th?i, c?m ?n s? ?ng h? to l?n c?a Quý khách! Chúng ta hãy chung tay h?p tác: h?p tác cùng th?ng l?i, cùng xây d?ng m?t t??ng lai t?t ??p.

  L-Serine
  DL- Mandelic acid (mandelic acid, mandelic acid)
  D- Mandelic acid
  L- Mandelic acid
  2-Chloromandelic acid
  S-(+) -2-Chloromandelic acid
  R-(-)-2-Chloromandelic acid
  2- Fluoromandelic acid
  D-2- Fluoromandelic acid
  L-2- Fluoromandelic acid
  4-Chloro mandelic acid
  D-4-Chloromandelic acid
  L-4-Chloromandelic acid
  4-Fluoromandelic acid
  3-Chloromandelic acid
  4-Bromo-DL-mandelic acid
  4- Methylmandelic acid
  4-Methoxymandelic acid
  4-Propoxymandelic acid
  4-Hydroxymandelic acid (monohydrate)
  4-Hydroxyphenylglycolic acid
  (R) - (-)-Alpha-methoxyphenylacetic acid
  α- Cyclohexylmandelic acid
  D-(-)-O- Acetyl-D-mandelic acid
  O-Acetyl mandelic axit
  Mandelic acid hydrazide
  D- Mandelic acid hydrazide
  L- Mandelic acid hydrazide
  Mandelic acid methyl ester
  Mandelic acid ethyl ester
  Mandelonitrile (mandelonitrile)
  R-(+) - Mandelonitrile
  S-(-) - Mandelonitrile
  (S) -3 - Phenoxy-mandelonitrile
  (R) -3 - Phenoxy-mandelonitrile
  3,5 - Dimethyl-4 - Cyanophenol
  3,5 - Dimethyl-4 - Hydroxy-bromobenzene (4 - bromo-2, 6 - DPM)
  (R) - (-)-O- Formylmandeloyl chloride
  (R)-O- Acetylmandelic acid chloride
  2 - Methyl -3 - Hydroxybenzoic acid
  2 - Methyl -3 - Nitro axit
  2 - Methyl-6 - Methoxy-benzoic acid
  2 - Methyl -3-Acetoxy-o-toluic acid
  2 - Methyl -3 - Acetyloxy benzoyl chloride
  2- Methyl -3-Methylbenzoic acid
  2 - Methyl -3 - Methoxy benzoyl chloride
  2-Chloro-6-Methylbenzoic acid:
  S-(-)-α-PEA{S-(-)-α-Methylbenzylamine}
  R-(+)-α- PEA {R-(+)-α- Methylbenzylamine }
  2-methyl-3-Nitrophenyl acetic acid
  2-methyl-3-Nitrobenzoic Acid
  4-Bromoacetophenones
  Diphenylacetonitrile
  Methyl phenylglyoxylate
  Ethyl benzoylacetate
  D-mandelic acid benzyl ester
  2-bromo-6- methyl benzoic acid
  S-A-methoxy phenyl acetic acid
  ??a ch?: Khu công nghi?p C? S?n – huy?n Bành Tr?ch
  Mã s? b?u ?i?n:332700
  ?i?n tho?i:+86-792-5686966
  Fax:+86-792-5683858
  Ng??i liên h?: Mr.Chen
  Di ??ng:+86-15390859338
  ??a ch? website:www.latesdaili.com
  Email:ky1@keyuanchem.com / sales@keyuanchem.com
  Copyright(C)2014, Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle
  Copyright Notice [Admin]
  特级裸体瑜伽在线观看